Diễn biến giá Ure giao dịch tại thị trường nội địa Việt Nam năm 2018-2019