Diễn biến giá Ure giao dịch tại Sài Gòn (Việt Nam) từ tháng 1/2017-8/2018
 

Diễn biến giá Ure giao dịch tại Sài Gòn (Việt Nam) từ tháng 1/2017-8/2018

Diễn biến giá Ure giao dịch tại Sài Gòn (Việt Nam) từ tháng 1/2017-8/2018, đ/kg

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp