Diễn biến giá Ure giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn từ 1/2017-9/2018
 

Diễn biến giá Ure giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn từ 1/2017-9/2018

Diễn biến giá Ure giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn từ 1/2017-9/2018, đ/kg

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp