Diễn biến giá Ure giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn, 1/2018-12/2018
 

Diễn biến giá Ure giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn, 1/2018-12/2018

Diễn biến giá Ure giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn, 1/2018-12/2018, đ/kg

Nguồn: Agromonitor tổng hợp