Diễn biến giá Ure giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn, 1/2018-1/2019

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Diễn biến giá Ure giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn, 1/2018-1/2019

Diễn biến giá Ure giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn, 1/2018-1/2019, đ/kg

Nguồn: Agromonitor tổng hợp (T1T1: Tuần 1 tháng 1, T2T1: Tuần 2 tháng 1)