Diễn biễn giá Ure của Việt Nam giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn, 2016-2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Diễn biễn giá Ure của Việt Nam giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn, 2016-2018

Diễn biễn giá Ure của Việt Nam giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn, 2016-2018, đ/kg

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp