Diễn biến giá tiêu xô và tiêu chọn trên sàn IPSTA - Ấn Độ theo ngày, 2016-2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Diễn biến giá tiêu xô và tiêu chọn trên sàn IPSTA - Ấn Độ theo ngày, 2016-2017

Diễn biến giá tiêu xô và tiêu chọn trên sàn IPSTA - Ấn Độ theo ngày, 2016-2017, rupee/tạ

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp