Diễn biến giá tiêu Ấn Độ trên sàn NCDEX – Kochi theo ngày, 2017-2018
 

Diễn biến giá tiêu Ấn Độ trên sàn NCDEX – Kochi theo ngày, 2017-2018

Diễn biến giá tiêu Án Độ trên sàn  NCDEX – Kochi theo ngày, 2017-2018, rupee/tạ

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo