Diễn biến giá gà trắng tại Đông Nam Bộ năm 2015-2016
 

Diễn biến giá gà trắng tại Đông Nam Bộ năm 2015-2016

Diễn biến giá gà trắng tại Đông Nam Bộ năm 2015-2016

Diễn biến giá gà trắng tại Đông Nam Bộ năm 2015-2016 (đồng/kg)

Nguồn: CSDL AgroMonitor