Diễn biến giá gà tam hoàng tại Đồng Nai, năm 2015 – 2016
 

Diễn biến giá gà tam hoàng tại Đồng Nai, năm 2015 – 2016

Diễn biến giá gà tam hoàng tại Đồng Nai, năm 2015 – 2016 (VND/kg)

Nguồn: CSDL AgroMonitor