Diễn biến giá DAP giao dịch tại quận 7 Sài Gòn năm 2018-2019
 

Diễn biến giá DAP giao dịch tại quận 7 Sài Gòn năm 2018-2019

Diễn biến giá DAP giao dịch tại quận 7 Sài Gòn năm 2018-2019, VND/kg

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp (Cập nhật đến ngày 11/7/2019)