Diễn biến giá DAP giao dịch tại quận 7 Sài Gòn năm 2018-2019