Diễn biến giá DAP giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn từ 1/2017-9/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Diễn biến giá DAP giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn từ 1/2017-9/2018

Diễn biến giá DAP giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn từ 1/2017-9/2018, đ/kg

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp