Diễn biến giá DAP giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn, 1/2017-12/2018
 

Diễn biến giá DAP giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn, 1/2017-12/2018

Diễn biến giá DAP giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn, 1/2017-12/2018, đ/kg

Nguồn: Agromonitor tổng hợp