DGL tổ chức đại hội bàn chia cổ tức 20% và sáp nhập vào DGC

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


DGL tổ chức đại hội bàn chia cổ tức 20% và sáp nhập vào DGC

DGL chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào 5/12.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo