Đầu tháng 4, thị trường Ure thế giới có xu hướng nhích nhẹ nhờ hỗ trợ từ phiên thầu nhập khẩu Ure của Ấn Độ
 

Đầu tháng 4, thị trường Ure thế giới có xu hướng nhích nhẹ nhờ hỗ trợ từ phiên thầu nhập khẩu Ure của Ấn Độ

Tương quan giá Ure Việt Nam và giá Ure một số khu vực trên thế giới

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp