Đạm Phú Mỹ giảm 127 tỷ đồng kế hoạch LNST năm 2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Đạm Phú Mỹ giảm 127 tỷ đồng kế hoạch LNST năm 2017

Với kế hoạch lãi sau thuế 696 tỷ đồng năm 2017, Đạm Phú Mỹ chỉ thực hiện tương đương 60% kết quả kinh doanh năm trước.

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (Mã: DPM) vừa công bố điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Cụ thể, DPM điều chỉnh giảm 127 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2017 so với kế hoạch trước đó, tức giảm 15%. Sau điều chỉnh, mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 696 tỷ đồng, giảm 40% so với kết quả thực hiện năm trước.

Cùng với đó, kế hoạch lợi nhuận sau thuế công ty mẹ cũng giảm 109 tỷ đồng, tương đương giảm 13,5%, còn đạt 701 tỷ đồng.

Năm 2017, DPM đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 7.743 tỷ đồng với tỷ lệ cổ tức dự kiến 20%.

Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu thực tế đạt 6.067 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 610 tỷ đồng. Như vậy sau điều chỉnh, DPM đã hoàn thành 78% kế hoạch doanh thu và 88% kế hoạch lợi nhuận (thay vì chỉ 74% kế hoạch như con số trước đó).

Đạm Phú Mỹ không phải thành viên đầu tiên trong họ nhà dầu khí thực hiện điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017. Mới đây, Tổng Công ty Khí Việt Nam (Mã: GAS) cũng thực hiện việc này. GAS điều chỉnh doanh thu tăng thêm 4.158 tỷ đồng và lợi nhuận tăng thêm 948 tỷ đồng, tức tăng lần lượt 9% và 18% so với kế hoạch ban đầu. Sau điều chỉnh, kế hoạch doanh thu là 52.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 6.100 tỷ đồng.

NDH

Tin tham khảo