Công ty phân bón nhà nước Trung Quốc lỗ gần 7 tỷ USD
 

Công ty phân bón nhà nước Trung Quốc lỗ gần 7 tỷ USD

Một công ty sản xuất phân bón quốc doanh ở Trung Quốc báo lỗ tới 6,8 tỷ USD trong năm 2019 và sẽ phải tái cơ cấu nợ.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí