Cơ cấu chủng loại hạt điều nhân xuất khẩu của Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2017
 

Cơ cấu chủng loại hạt điều nhân xuất khẩu của Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2017

Sang năm 2017, xuất khẩu hạt điều chủng loại W320 tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, trên 44,3% tương đương khoảng 142 nghìn tấn. Tiếp đến là hạt điều loại W240 với lượng xuất khẩu trong 11 tháng đầu năm 2017 khoảng trên 45,9 nghìn tấn, chiếm 14,3% thị phần.

Cơ cấu chủng loại hạt điều nhân xuất khẩu 11 tháng năm 2017

Nguồn: Số liệu hải quan