Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/9/2019: Giá DAP ổn định
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/9/2019: Giá DAP ổn định

Ngày 30/9, tại Trần Xuân Soạn, chào giá DAP xanh hồng hà, 64% ở mức 11000-11200 đ/kg, DAP xanh hồng hà, 60% 10000 đ/kg; và DAP đen hồng hà, 64%ở mức 10900 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2019, Vnd/kg

 

30/9/2019

28/9/2019

DAP xanh hồng hà, 64%

11000-11200

11000-11200

DAP xanh hồng hà, 60%

10000 (Long Hưng)

10000 (Long Hưng)

DAP đen hồng hà, 64%

10900

10900

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo