Chào giá nhập khẩu ngô ngày 31/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chào giá nhập khẩu ngô ngày 31/01/2018

Chào giá ngô duy trì đà tăng

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

31/01

30/01

NGÔ:

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 3

216

215

Cái Mép – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 3

213

211

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 4/5/6/7

214.5

213

Cái Mép – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 4/5/6/7

211.5

210

LÚA MỲ TACN

Cái Lân- lúa mỳ châu Âu- CNF- giao tại cảng xuất tháng 3

228

227

Cái Mép – lúa mỳ châu Âu - CNF- giao tại cảng xuất tháng 3

225

224

Tin tham khảo