Chào giá nhập khẩu ngô ngày 30/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chào giá nhập khẩu ngô ngày 30/01/2018

Chào giá nhập khẩu ngô ổn định

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

30/01

29/01

NGÔ:

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 3

214

214

Cái Mép – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 3

210

210

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 4/5/6/7

212

212

Cái Mép – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 4/5/6/7

209

209

LÚA MỲ TACN

Cái Lân- lúa mỳ châu Âu- CNF- giao tại cảng xuất 15/2-15/3

227

225

Cái Mép – lúa mỳ châu Âu - CNF- giao tại cảng xuất 15/2-15/3

224

222

Tin tham khảo