Chào giá nhập khẩu ngô ngày 29/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chào giá nhập khẩu ngô ngày 29/01/2018

Chào giá nhập khẩu tăng do giá basic tăng

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

29/01

26/01

NGÔ:

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 3

214

212

Cái Mép – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 3

211

209

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 4/5/6/7

212

210

Cái Mép – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 4/5/6/7

209

207

DDGS

Hải Phòng – DDGS Mỹ - CNF – giao tại cảng xuất tháng 3-6

-

-

HCM – DDGS Mỹ - CNF – giao tại cảng xuất tháng 3-6

-

-

LÚA MỲ TACN

Cái Lân- lúa mỳ châu Âu- CNF- giao tại cảng xuất 15/2-15/3

225

224

Cái Mép – lúa mỳ châu Âu - CNF- giao tại cảng xuất 15/2-15/3

222

221

Tin tham khảo