Chào giá nhập khẩu ngô ngày 28/09/2018
 

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 28/09/2018

Nhiều nhà cung cấp ngưng chào giá ngô nhập khẩu

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

28/09

27/09

NGÔ: hôm 28/09, nhiều nhà cung cấp nước ngoài không chào giá ngô nhập khẩu

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

-

209

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

-

206

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

-

213

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

-

210

Tin tham khảo