Chào giá nhập khẩu ngô ngày 26/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chào giá nhập khẩu ngô ngày 26/01/2018

Chào giá nhập khẩu ngô ổn định

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

26/01

25/01

NGÔ:

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 3

214

214

Cái Mép – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 3

211

211

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 4/5/6/7

210

210

Cái Mép – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 4/5/6/7

207

207

DDGS

Hải Phòng – DDGS Mỹ - CNF – giao tại cảng xuất tháng 3-6

244

244

HCM – DDGS Mỹ - CNF – giao tại cảng xuất tháng 3-6

242

242

LÚA MỲ TACN

Cái Lân- lúa mỳ châu Âu- CNF- giao tại cảng xuất 15/2-15/3

224

221

Cái Mép – lúa mỳ châu Âu - CNF- giao tại cảng xuất 15/2-15/3

221

218