Chào giá nhập khẩu ngô ngày 25/12 ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chào giá nhập khẩu ngô ngày 25/12 ổn định

Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 25/12 (giá USD/tấn, CFR)

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 25/12 (giá USD/tấn, CFR)

Loại nguyên liệu

Thời gian 
giao hàng 
tại cảng xuất

 Thời gian hàng dự kiến về đến cảng   Việt Nam

 Giá về cảng Miền Nam (USD/tấn, CFR), so với hôm trước

 Giá về cảng Miền Bắc (USD/tấn, CFR), so với hôm trước

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

Tháng 
2/3/2018

Tháng 
2-5/2018

203(0)

206(0)

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

Tháng 4/5/6/7

Tháng 5-8/2018

199(0)

202(0)

DDGS  Mỹ, hàng cont

Tháng 2/2018

Tháng 03 – 04/2018

226 (0)

228 (0)

Lúa mỳ TACN châu Âu, hàng tàu xá

Tháng
2/2018

Tháng 02-03/2018

212 (0)

215 (0)

Tin tham khảo