Chào giá nhập khẩu ngô ngày 24/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chào giá nhập khẩu ngô ngày 24/01/2018

Chào giá nhập khẩu ngô ổn định

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

24/01

23/01

NGÔ:

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 3

212

212

Cái Mép – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 3

209

209

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 4/5/6/7

208

208

Cái Mép – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 4/5/6/7

205

205

DDGS

Hải Phòng – DDGS Mỹ - CNF – giao tại cảng xuất tháng 3-6

244

244

HCM – DDGS Mỹ - CNF – giao tại cảng xuất tháng 3-6

242

242

LÚA MỲ TACN

Cái Lân- lúa mỳ châu Âu- CNF- giao tại cảng xuất 15/2-15/3

216

216

Cái Mép – lúa mỳ châu Âu - CNF- giao tại cảng xuất 15/2-15/3

213

213

Tin tham khảo