Chào giá nhập khẩu ngô ngày 19/09/2018
 

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 19/09/2018

Chào giá nhập khẩu ngô tiếp tục giảm

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

19/09

18/09

NGÔ: 

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

200

201

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

197

198

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

203

204

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

200

201

Tin tham khảo