Chào giá nhập khẩu ngô ngày 18/09/2018
 

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 18/09/2018

Chào giá nhập khẩu ngô giảm nhẹ

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

18/09

17/09

NGÔ: 

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

201

202

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

198

199

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

204

205

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

201

202

Tin tham khảo