Chào giá nhập khẩu ngô ngày 18/08/2018
 

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 18/08/2018

Chào giá nhập khẩu ngô ổn định

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

17/08

16/08

NGÔ: 

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 10

223

223

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 10

220

220

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

225

225

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

222

222

Tin tham khảo