Chào giá nhập khẩu ngô ngày 15/5/2019
 

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 15/5/2019

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

15/5

14/5

NGÔ: 

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 7

187

184

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 7

184

181

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 8/9

188

185

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 8/9

185

182

Tin tham khảo