Chào giá nhập khẩu ngô ngày 15/06/2018
 

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 15/06/2018

Chào giá nhập khẩu ngô tiếp tục giảm

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

15/06

14/06

NGÔ

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 7

215

216

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 7

212

213

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 8

216

217

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 8

213

214

Tin tham khảo