Chào giá nhập khẩu ngô ngày 14/5/2019
 

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 14/5/2019

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

14/5

13/5

NGÔ: 

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 7

181

180

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 7

178

177

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 8/9

182

181

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 8/9

179

178

Tin tham khảo