Chào giá nhập khẩu ngô ngày 13/5/2019
 

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 13/5/2019

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

13/5

10/5

NGÔ: 

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 7

180

180

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 7

177

177

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 8/9

181

181

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 8/9

178

178

Tin tham khảo