Chào giá nhập khẩu ngô ngày 12/6/2019
 

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 12/6/2019

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

12/6

11/6

NGÔ: 

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 8/9

210

207

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 8/9

207

204

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 10

213

210

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 10

210

207

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

220

216

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

217

213

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

223

221

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

220

218

Tin tham khảo