Chào giá nhập khẩu ngô ngày 12/07/2019
 

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 12/07/2019

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

Đvt: USD/tấn

NGUYÊN LIỆU

12/7

11/7

NGÔ: 

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 8/9

224

219

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 8/9

221

216

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 10

226

221

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 10

223

218

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

229

223

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

226

220

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

233

228

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

230

225

Tin tham khảo