Chào giá nhập khẩu ngô ngày 11/6/2019
 

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 11/6/2019

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

11/6

10/6

NGÔ: 

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 8/9

207

206

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 8/9

204

203

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 10

210

207

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 10

207

204

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

216

213

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

213

210

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

221

218

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

218

215

Tin tham khảo