Chào giá nhập khẩu ngô ngày 11/07/2019
 

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 11/07/2019

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

Đvt: USD/tấn

NGUYÊN LIỆU

11/7

10/7

NGÔ: 

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 8/9

219

218

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 8/9

216

215

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 10

221

219

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 10

218

216

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

223

222

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

220

219

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

228

227

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

225

224

Tin tham khảo