Chào giá nhập khẩu ngô ngày 10/6/2019
 

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 10/6/2019

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

10/6

7/6

NGÔ: 

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 8/9

206

207

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 8/9

203

204

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 10

207

208

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 10

204

205

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

213

213

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

210

210

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

218

218

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

215

215

Tin tham khảo