Chào giá nhập khẩu ngô ngày 10/1/2019
 

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 10/1/2019

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

10/1

9/1

NGÔ: 

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 2

213

213

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 2

209

209

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 3

213

213

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 3

209

209

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 4

210

210

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 4

207

207

Tin tham khảo