Chào giá nhập khẩu ngô ngày 07/09/2018
 

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 07/09/2018

Chào giá nhập khẩu ngô ổn định

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

07/09

06/09

NGÔ: 

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

214

214

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

211

211

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

216

216

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

213

213

Tin tham khảo