Chào giá nhập khẩu ngô ngày 04/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chào giá nhập khẩu ngô ngày 04/01/2018

Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 04/01 (giá USD/tấn, CFR)

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 04/01 (giá USD/tấn, CFR)

Loại nguyên liệu

Thời gian 
giao hàng 
tại cảng xuất

 Thời gian hàng dự kiến về đến cảng   Việt Nam

 Giá về cảng Miền Nam (USD/tấn, CFR), so với hôm trước

 Giá về cảng Miền Bắc (USD/tấn, CFR), so với hôm trước

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

15/2-15/3

Tháng 
3-4/2018

208(+1)

211(+1)

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

Tháng 4/5/6/7

Tháng 5-8/2018

202(+1)

205(+1)

DDGS  Mỹ, hàng cont

Tháng 3/2018

Tháng 04 – 05/2018

233(0)

235(0)

Lúa mỳ TACN châu Âu, hàng tàu xá

Tháng
15/2-15/3

Tháng 03-04/2018

212 (0)

215 (0)

Tin tham khảo