Chào giá nhập khẩu lúa mỳ ngày 10/10 tại Cái Lân: Giá ổn định
 

Chào giá nhập khẩu lúa mỳ ngày 10/10 tại Cái Lân: Giá ổn định

GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU NGÀY 10/10/2019

Đvt: USD/tấn

NGUYÊN LIỆU

GIÁ CHÀO

GIÁ GIAO DỊCH THỰC TẾ

GHI CHÚ

LÚA MỲ

Cái Lân- lúa mỳ Argentina- CNF- giao tại cảng xuất 15/12-15/1

236

231-232

Giao dịch ít

Tin tham khảo