Chào giá nhập khẩu khô đậu tương tại cảng Cái Lân và Vũng Tàu ngày 12/9/2019
 

Chào giá nhập khẩu khô đậu tương tại cảng Cái Lân và Vũng Tàu ngày 12/9/2019

GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU NGÀY 12/9/2019

Đvt: USD/tấn

 

KHÔ ĐẬU TƯƠNG

Cái Lân- khô đậu tương Argentina - CNF- giao tại cảng xuất tháng 10

360-362

357-358

Giao dịch ít

Vũng Tàu – khô đậu tương Argentina - CNF- giao tại cảng xuất tháng 10

356-358

353-354

Giao dịch ít

Cái Lân- khô đậu tương Argentina - CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

364-368

360-361

Giao dịch ít

Vũng Tàu – khô đậu tương Argentina - CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

360-364

356-357

Giao dịch ít

Cái Lân- khô đậu tương Argentina - CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

367-371

363-364

Giao dịch ít

Vũng Tàu – khô đậu tương Argentina - CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

363-367

359-360

Giao dịch ít

 

Tin tham khảo