Chào giá nhập khẩu bã cải đắng tại cảng Hải Phòng và HCM ngày 11/9/2019
 

Chào giá nhập khẩu bã cải đắng tại cảng Hải Phòng và HCM ngày 11/9/2019

GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU NGÀY 11/9/2019

Đvt: USD/tấn

 

BÃ CẢI ĐẮNG

Hải Phòng – bã cải đắng Ấn Độ - CNF – giao tại cảng xuất 15/9-15/10

238

235

Giao dịch ít

HCM – bã cải đắng Ấn Độ - CNF – giao tại cảng xuất 15/9-15/10

236

233

Giao dịch ít

 

Tin tham khảo