Cân đối cung cầu đường thế giới niên vụ 2016/17 và 2017/18
 

Cân đối cung cầu đường thế giới niên vụ 2016/17 và 2017/18

Cân đối cung cầu đường thế giới niên vụ 2016/17 và 2017/18

Nguồn: ISO, 28/02/2018