Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2017 – 11/2018)
 

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2017 – 11/2018)

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2017 – 11/2018)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp theo số liệu Hải quan

 

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê tháng 11/2018 đạt 138,1 ngàn tấn với kim ngạch 257 triệu USD (không đổi về lượng và tăng 2,5% về kim ngạch so với tháng trước). Luỹ kế từ đầu năm 2018 đến nay xuất khẩu đạt 1,72 triệu tấn và kim ngạch đạt 3,26 tỷ USD (tăng 22,8% về lượng và 2,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước)