Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2016 – 12/2017)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2016 – 12/2017)

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 01/2016 – 12/2017)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp theo số liệu Hải quan