Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2016 – 7/2017)

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2016 – 7/2017)

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê  của Việt Nam theo tháng (từ 01/2016 – 07/2017)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp theo số liệu Hải quan

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê nửa đầu tháng 08/2017 đạt 44 ngàn tấn với kim ngạch 105 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm 2017 xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt 975 ngàn tấn, kim ngạch đạt 2,22 tỷ USD.