Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 6/8/2019)
 

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 6/8/2019)

Nguồn: CSDL AgroMonitor