Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 31/10/2018)
 

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 31/10/2018)

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 31/10/2018)

Nguồn: CSDL AgroMonitor